Bedrijfsvestigingen

De werkgelegenheid in de regio wordt bepaald door de daar gevestigde ondernemingen en instellingen. De aard en omvang van het aantal vestigingen is medebepalend voor het economische klimaat in de regio. Een toe- of afname zegt iets over de economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat.

De helft van het aantal bedrijfsvestigingen in de Stedendriehoek vinden we terug in de dienstverlening en gelijkmatig verdeeld over de zakelijke en de overige dienstverlening. Ook zien we dat de handel sterk is vertegenwoordigd. In de Stedendriehoek is het aantal bedrijfsvestigingen de afgelopen jaren gestegen van  28.000 in 2010 tot  bijna 37.000 in 2017. De stijging is vooral toe te schrijven aan enerzijds een autonome toename van het aantal ZZP’ers en anderzijds een administratieve toename vanwege de inschrijvingsverplichting in het handelsregister. We zien dan ook in de grafiek dat de stijging zich vooral heeft voorgedaan in de dienstverlening. In alle gemeenten is het aantal bedrijfsvestigingen toegenomen.

Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland