Werk

Indicatoren voor Werk

Voldoende c.q. onvoldoende werkgelegenheid in een regio kan grote consequenties hebben voor de directe omgeving en sociale verhoudingen. De werkloosheid in de Stedendriehoek schommelt rond het landelijk gemiddelde, maar is in de grootstedelijke gebieden aanzienlijk hoger dan in de plattelandsgemeenten. We zien in de Stedendriehoek een trage verschuiving van industrie naar meer geprofessionaliseerde commerciële dienstverlening. De Stedendriehoek heeft relatief veel werkgelegenheid in de landelijke topsectoren ICT en creatieve industrie.

Talent aantrekken

Door de vergrijzing en ontgroening van de bevolking zal de concurrentiestrijd tussen regio’s om jong talent verhevigen. Een belangrijke voorwaarde voor het werven en behouden van talent is aantrekkelijk werkgeverschap. Veel jongeren voelen zich aangetrokken tot bedrijven en instellingen met een grote diversiteit op de werkvloer. Een divers personeelsbestand is daarvoor essentieel. Het aandeel vrouwen in topposities loopt in de Stedendriehoek achter ten opzichte van de landelijke cijfers.

Laagste werkloosheid van Nederland

Samenwerking op het vlak van arbeidsmarkt vindt in de Stedendriehoek plaats binnen de Strategische Board Stedendriehoek (‘Board’). De beoogde resultaten van de board op dit gebied zijn: de laagste werkloosheid van Nederland, vacatures snel en kwalitatief vervullen, iedereen een startkwalificatie en ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt actief. Door een flinke subsidie van het Rijk voor het regionale sectorplan met een aanvulling vanuit het bedrijfsleven realiseert de regio vele leerwerkbanen, werkervaringsplekken, transfervouchers en scholingsvouchers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de regio Noord-Veluwe en de in beide regio’s aanwezige partners op het snijvlak van werk en scholing.