Sociale kracht

Indicatoren voor sociale kracht

De Stedendriehoek heeft in vergelijking met andere regio’s relatief weinig sociale problemen. Toch blijft het van groot belang te werken aan een grotere participatie van kwetsbare groepen van inwoners en het bevorderen van de sociale kwaliteit van de samenleving. Om dat te realiseren zetten de gemeenten in de Stedendriehoek in op de volgende speerpunten, zoals verwoord in de Regionale sociale agenda 2012 – 2015 Stedendriehoek:
– de participatie van kwetsbare groepen in de samenleving gericht op meer (zelf)redzaamheid
– samenwerking in de keten bij de zorg voor jeugd en gezin
– de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

Leefbaarheid, veiligheid en weerbaarheid

De regio wil de structuur van zorg versterken, de samenwerking in het domein van maatschappelijk beleid bevorderen en de sociale veiligheid verhogen. Leefbaarheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten net als het vergroten van de weerbaarheid van de beroepsbevolking. Om de participatie van de kwetsbare groepen te vergroten, concentreert de regio zich op de onderdelen die van de Awbz overgaan naar de Wmo en zo onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komen.

Koppeling zorg, onderwijs en arbeidsmarkt

Verder richt de regio zich op een betere samenwerking in de keten bij de zorg voor multiprobleem-huishoudens: een betere regionale netwerkstructuur voor zorgcoördinatie en een betere cliëntondersteuning. Op het gebied van jeugd en gezin is een belangrijk element dat de jeugdzorg wordt opgenomen als gemeentelijke taak. Daarnaast worden er regionale projecten uitgevoerd met betrekking tot koppeling van onderwijs aan zorg en weerbaarheid.
Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zal de kans op werk bevorderen. De Stedendriehoek streeft naar een toekomstbestendige regionale balans tussen de vraag naar en aanbod van kennis en competenties.

Binnen het samenwerkingsverband NOG Veiligerhuis wordt ingezet op het terugdringen van criminaliteit en overlast door individuele jeugdigen en jeugdgroepen. Ook spant de regio zich in om (school)uitval van jeugdigen te helpen voorkomen.