Ondernemerschap

Indicatoren voor ondernemerschap

Kernkwaliteit van de Stedendriehoek is de grote economische diversiteit. Er is geen sprake van afhankelijkheid van een beperkt aantal sectoren, waardoor de regio minder gevoelig is voor conjuncturele fluctuaties. De maakindustrie heeft een stevige positie in de regio. Industriële bedrijven zijn vaak spin in een web van toelevering- en afzetrelaties waardoor hun regionale toegevoegde waarde zich ook uitstrekt over andere sectoren. Punt van aandacht blijft de regeldruk die aan ondernemers wordt opgelegd. De beperking en vertraging die dit met zich meebrengt voor het realiseren groeiambities van individuele ondernemingen beïnvloeden de prestaties van de regio. Omdat investeringsbeslissingen op de lange termijn impact op zowel de onderneming als de totale economie hebben, moeten ondernemers vertrouwen hebben in de toekomstige economische ontwikkeling.

Ervaringen elders leren dat succesvolle regio’s zich onderscheiden doordat zij er in slagen de vier O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek) op een effectieve manier met elkaar te laten samenwerken. Binnen de Stedendriehoek gebeurt dat in het kader van de Strategische Board Stedendriehoek (‘Board’). De Board zet in op vergroten van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven door het bevorderen van innovatie, het realiseren van een vraaggerichte arbeidsmarkt en een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Ook het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers en het aantrekken van benodigd talent voor de regio draagt bij aan de versterking van het ondernemerschap.