Demografie

Indicatoren voor Demografie

Demografische verandering zal een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de Stedendriehoek. De bevolkingsprognoses laten stabilisatie tot mogelijk lichte groei voor onze regio zien. Krimp blijft vooralsnog uit. De samenstelling van de bevolking zal wel wijzigen. Met name het aantal ouderen zal stijgen ten koste van de potentiële beroepsbevolking. Er zijn grote demografische verschillen tussen de gemeenten. Het platteland zal meer te maken hebben met krimp en vergrijzing dan de steden.

Woningbestand aanpassen

Demografische verandering heeft grote consequenties voor de woningbouw. Alhoewel het aantal bewoners afneemt, neemt het aantal huishoudens nog wel toe. Mensen gaan steeds jonger op zichzelf wonen en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Daardoor zijn er steeds meer 1-persoonshuishoudens. Het huidige woningbestand zal langzamerhand omgebouwd moeten worden om méér ruimte te bieden aan 1-persoonshuishoudens.

Hoger opgeleiden aantrekken

Door de demografische verandering neemt het belang toe van het aantrekken en behoud van hoger opgeleiden in de regio. Door demografische verandering daalt ook het relatieve aandeel van jonge mensen in de bevolkingsopbouw. Het wegtrekken van jonge hoger opgeleiden kan dit proces versterken. Er is daarbij een risico dat de meest getalenteerde mensen de regio verlaten. Demografische verandering biedt ook kansen. Het bedrijfsleven in de Stedendriehoek kan inspelen op de nieuwe marktkansen van innovatieve producten en diensten voor ouderen.